The 70 Series: The Valleys: An Exhibition of the Welsh Group at 70

29 October 2018 – 31 January 2019


For its seventieth anniversary, the Welsh Group is launching a major new book about the Group at the opening of its latest exhibition, The 70 Series: The Valleys.

Today, with a current membership of thirty-six artists, the Welsh Group is one of the highest-profile professional artist groups in Wales. This exhibition, part of a celebratory series touring Wales for its seventieth anniversary, features the work of the Group’s current members.

The Welsh Group, founded in 1948 as the South Wales Group, was originally an association of affiliated art societies. Individual artist membership was only introduced, in an environment of increasing professionalism, in 1957. Art society affiliation, however, and open exhibitions continued to be a feature of the Group for many years. It only became a fully professional group in the 1970s after being renamed 'The Welsh Group’.

Many current members are deeply rooted in the Group’s evolution. The oldest continuous members, Glenys Cour and Islwyn Watkins, became artist members in the late 1950s, Glenys having joined the affiliated Swansea Art Society in 1950. Eleven members, however, have joined since 2008 and it is, perhaps, more diverse in nature than it has ever been. The youngest member is Gustavius Payne, the Group’s current chair.

Available from 15th November 2018 is a new book, The Welsh Group at 70. Specially commissioned by the Group from Crooked Window and written by David Moore, it is illustrated throughout with outstanding artworks, new photographs and telling printed ephemera.

Exploring the work of individual current members, the book highlights the history of their involvement. It also reflects on recent members and takes a fresh look at the Group’s character. It reveals, too, that, over the last decade, the Group has exhibited extensively in Wales as well as developing partnerships with groups in the United States and Germany.

David Moore has worked extensively for museums and galleries in Wales and has developed an interest in Welsh art and Welsh public art collections.

In its seventieth year, the Welsh Group continues to make a significant contribution to raising the profile of the visual arts in Wales both at home and internationally.

Moon Figures 1 by Heather Eastes

Pencil and acrylic on paper


Ar gyfer ei saith deg mlwyddiant, mae’r Grŵp Cymreig yn lansio cyfrol ddwyieithog newydd bwysig am y Grŵp wrth agor ei arddangosfa ddiweddaraf, Y Gyfres 70: Y Cymoedd.

Heddiw, gyda’i aelodaeth bresennol o dri deg chwech o artistiaid, y Grŵp Cymreig yw un o’r grwpiau artistiaid proffesiynol amlycaf ei broffil yng Nghymru. Mae’r arddangosfa hon, rhan o gyfres ddathliadol sydd ar daith drwy Gymru ar gyfer ei saith deg mlwyddiant, yn cynnwys gwaith aelodau cyfredol y Grŵp.

Yn wreiddiol, casgliad o gymdeithasau celf cysylltiedig oedd y Grŵp Cymreig a sefydlwyd ym 1948 fel Grŵp De Cymru. Dim ond ym 1957 y cyflwynwyd aelodaeth unigol i artistiaid, mewn cyfnod lle gwelid proffesiynoldeb cynyddol. Fodd bynnag, parhaodd derbyn cymdeithasau celf yn aelodau ynghyd ag arddangosfeydd agored yn nodwedd o’r Grŵp am flynyddoedd lawer. Dim ond yn y 1970au y daeth yn grŵp hollol broffesiynol ar ôl newid ei enw i ‘Y Grŵp Cymreig’.

Mae llawer o’r aelodau cyfredol wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn esblygiad y Grŵp. Daeth yr aelodau parhaus hynaf, Glenys Cour ac Islwyn Watkins, yn artist-aelodau ar ddiwedd y 1950au, gyda Glenys wedi ymaelodi â chymdeithas gysylltiedig sef Cymdeithas Gelf Abertawe ym 1950. Fodd bynnag, mae un ar ddeg o aelodau wedi ymaelodi er 2008 ac efallai ei fod yn fwy amrywiol ei natur nag y bu erioed o’r blaen. Yr aelod ifancaf yw Gustavius Payne, cadeirydd presennol y Grŵp.

Ar gael o 15 Tachwedd 2018 mae cyfrol ddwyieithog newydd Y Grŵp Cymreig yn 70. Wedi’i chomisiynu’n arbennig gan y Grŵp drwy Ffenest Gam a’i hysgrifennu gan David Moore, mae’n llawn darluniau gan gynnwys gweithiau celf neilltuol, ffotograffau newydd ac effemera printiedig dadlennol. Gan edrych ar waith yr aelodau unigol presennol, mae’r llyfr yn amlygu hanes eu hymwneud â’r Grŵp. Mae hefyd yn rhoi sylw i aelodau diweddar gan fwrw golwg o’r newydd ar gymeriad y Grŵp. Mae’n datgelu hefyd fod y Grŵp dros y degawd diwethaf wedi arddangos yn helaeth yng Nghymru yn ogystal â datblygu partneriaethau â grwpiau yn yr Unol Daleithiau a’r Almaen.

Mae David Moore wedi gweithio’n helaeth i amgueddfeydd ac orielau yng Nghymru gan ddatblygu diddordeb mewn celfyddyd Gymreig a chasgliadau celf cyhoeddus ar draws y wlad.

Yn ei saith degfed flwyddyn mae’r Grŵp Cymreig yn parhau i wneud cyfraniad sylweddol i godi proffil y celfyddydau gweledol yng Nghymru gartref yn ogystal ag yn rhyngwladol.